HC TATRA Kopřivnice pomáhá
Led 18, 2018 16:18:36
Všeobecné podmínky

HC TATRA Kopřivnice (dále jen provozovatel) nabízí návštěvníkům možnost zúčastnit se aukce o hrané dresy.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Účast v aukci je dobrovolná a zdarma a je k ní nutná pouze registrace formou vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři na zvláštní stránce. V registraci si zvolí každý uživatel své uživatelské jméno a heslo, které bude používat v průběhu aukce, je také nutné vyplnit platnou emailovou adresu a telefonní číslo (nejlépe mobil). Registrací dává uživatel aukce najevo, že souhlasí s pravidly aukce. Všechny údaje kromě uživatelského jména budou provozovatelem uchovány v tajnosti, nebudou poskytnuty třetím osobám a mohou být použity provozovatelem pouze jako kontaktní údaje pro záležitosti aukce.

2. ÚDAJE UŽIVATELŮ

Provozovatel aukce neověřuje identitu všech účastníků aukce. V případě pochybností o identitě uživatele si provozovatel vyhrazuje uživatele kontaktovat a jeho identitu ověřit. V případě, že se prokáže, že uživatel uvede o své osobě prokazatelně nepravdivé údaje, vyhrazuje si provozovatel právo znemožnit takovému uživateli vstup do aukce a jeho transakce zrušit.

Uživatel je zodpovědný za udržování svých uživatelských účtů a hesel k nim v tajnosti. Provozovatel není odpovědný za jakékoli zneužití uživatelského účtu třetí osobou, ať již s vědomím uživatele či bez něj. Uživatel se zavazuje informovat provozovatele v případě každého zneužití či podezření ze zneužití svého uživatelského účtu.

3. PRŮBĚH AUKCE

U každé aukce je uvedeno, v který den a v kolik hodin končí. V průběhu trvání aukce mohou závazní zájemci přihazovat k jednotlivým položkám v nabídce aukce. Minimální částka pro příhoz je 50 Kč, není-li u konkrétní aukce (v okně s příhozem) uvedeno jinak. Počet přihození jedním uživatelem v průběhu aukce není omezen, žádné omezení se nevztahuje také na množství aukcí, kterých se uživatel zúčastní.

Řádná aukce končí ve stanovený den ve 21:00, není-li u aukce stanoveno jinak. Předměty, na které nebylo v 21:00 (či v jiný stanovený čas) během posledních pěti minut přihozeno, v aukci končí a získávají nového majitele, který nabídl nejvyšší částku. Ve 20:55 tedy začíná u každého předmětu běžet pětiminutová ochranná lhůta. Pokud bude během této doby na konkrétní předmět přihozeno, začíná pětiminutová lhůta u tohoto konkrétního předmětu běžet znovu, v opačném případě se majitelem předmětu stává ten, kdo naposledy přihodil před uplynutím této lhůty. Díky tomu budou mít vážní zájemci o konkrétní předmět možnost během pěti minut reagovat na předchozí nabídku. Toto "prodloužení" je časově neomezené.

Pro aukci je rozhodující čas serveru, který má každý účastník aukce možnost sledovat na stránce s aukcí.

Uživatel, který přihodil poslední nabídku a je uveden ve chvíli ukončení aukce konkrétního předmětu jako poslední zákazník, získává nárok na zakoupení položky a je povinen ji dle níže uvedených podmínek převzít a zaplatit.

Pokud se prokáže, že uživatel úmyslně poškozuje aukci, například přihazováním částek na předmět, o jehož koupi nemá zájem, pak budou jeho příhozy zrušeny a uživatel z aukcí provozovaných HC TATRA Kopřivnice vyloučen. Stejně se bude postupovat, pokud výherce vydražený dres nezaplatí.

4. VÝHERCI PŘEDMĚTŮ

Po ukončení aukce bude všem vítězným uživatelům zaslán e-mail s podrobnými informacemi ohledně převzetí vydražené položky. Vydraženou položku lze převzít osobně.

V případě nejasnosti o vítězi aukce u dané položky rozhodne o vítězi, případně o dodatečné aukci, provozovatel na základě svých interních údajů. V případě, že si do 30 dnů vítěz aukce položku neodebere či k některé položce nebude ani jednou přihozeno, zůstává položka majetkem provozovatele, který ji může nabídnout v druhém kole aukce.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení aukce, je však v jeho zájmu poskytovat služby a funkce aukce v maximální možné kvalitě. Na případné výpadky systému nebo internetu nebude brán při rozhodování o výhercích předmětů zřetel. V případě výpadku serveru či doložené nesprávné funkcionalitě systému v závěru aukce může být ale ve výjimečném případě rozhodnuto o jejím prodloužení či náhradním termínu pro zajištění regulérnosti aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci v jejím průběhu a to i bez předchozího upozornění a bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli. V zájmu provozovatele je kvalitní a bezchybný chod aukce.

V případě nejasností, technických nebo funkčních problémů mohou uživatelé kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese dresyhctatra@seznam.cz.